Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

收入证明

低难度

Alphabet Inc.,合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
营业额 182,527  161,857  136,819  110,855  90,272 
收益成本 (84,732) (71,896) (59,549) (45,583) (35,138)
毛利 97,795  89,961  77,270  65,272  55,134 
研究与开发 (27,573) (26,018) (21,419) (16,625) (13,948)
销售和营销 (17,946) (18,464) (16,333) (12,893) (10,485)
一般和行政 (11,052) (9,551) (8,126) (6,872) (6,985)
欧盟委员会罚款 —  (1,697) (5,071) (2,736) — 
经营收入 41,224  34,231  26,321  26,146  23,716 
利息收入 1,865  2,427  1,878  1,312  1,220 
利息花费 (135) (100) (114) (109) (124)
外币汇兑收益(亏损),净额 (344) 103  (80) (121) (475)
债务证券收益(亏损)净额 725  149  1,190  (110) (53)
股本证券收益(亏损)净额 5,592  2,649  5,460  73  (20)
绩效费 (609) (326) —  —  — 
权益法投资收益(亏损)和减值净额 401  390  (120) (156) (202)
其他 (637) 102  378  158  88 
其他收入(支出)净额 6,858  5,394  8,592  1,047  434 
所得税前收入 48,082  39,625  34,913  27,193  24,150 
所得税准备金 (7,813) (5,282) (4,177) (14,531) (4,672)
净收入 40,269  34,343  30,736  12,662  19,478 

资源: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Income Statement (www.stock-analysis-on.net)

损益表部分 描述 公司
营业额 通过将承诺的商品或服务转移给客户而从履行履约义务中获得的收入,包括从客户那里收取的税款。从客户那里收取的税款是由政府机构征收的税款,既征收又与特定的创收交易同时进行,包括但不限于销售,使用,增值和消费税。 Alphabet Inc.的收入从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
经营收入 从营业收入中扣除营业费用的净结果。 Alphabet Inc.的经营收入从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
所得税前收入 持续经营业务的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收益(亏损),应扣除所得税费用(收益)和非控制性权益应占的收入(亏损)。 Alphabet Inc.的所得税前收入从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
净收入 归属于母公司的当期损益扣除所得税的部分。 Alphabet Inc.的净收入从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。