Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

损益表 
季度数据

损益表提供有关公司在一段时间内业务活动的财务结果的信息。损益表传达了公司在一段时间内产生的收入以及与产生该收入相关的成本。

Alphabet Inc.,合并损益表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
收入 76,048 69,092 69,685 68,011 75,325 65,118 61,880 55,314 56,898 46,173 38,297 41,159 46,075 40,499 38,944 36,339 39,276 33,740 32,657 31,146
收入成本 (35,342) (31,158) (30,104) (29,599) (32,988) (27,621) (26,227) (24,103) (26,080) (21,117) (18,553) (18,982) (21,020) (17,568) (17,296) (16,012) (17,918) (14,281) (13,883) (13,467)
毛利 40,706 37,934 39,581 38,412 42,337 37,497 35,653 31,211 30,818 25,056 19,744 22,177 25,055 22,931 21,648 20,327 21,358 19,459 18,774 17,679
研究与开发 (10,267) (10,273) (9,841) (9,119) (8,708) (7,694) (7,675) (7,485) (7,022) (6,856) (6,875) (6,820) (7,222) (6,554) (6,213) (6,029) (6,034) (5,232) (5,114) (5,039)
销售和营销 (7,183) (6,929) (6,630) (5,825) (7,604) (5,516) (5,276) (4,516) (5,314) (4,231) (3,901) (4,500) (5,738) (4,609) (4,212) (3,905) (5,100) (3,849) (3,780) (3,604)
一般和行政 (5,096) (3,597) (3,657) (3,374) (4,140) (3,256) (3,341) (2,773) (2,831) (2,756) (2,585) (2,880) (2,829) (2,591) (2,043) (2,088) (2,021) (2,068) (2,002) (2,035)
欧盟委员会罚款 (1,697) (5,071)
营业收入 18,160 17,135 19,453 20,094 21,885 21,031 19,361 16,437 15,651 11,213 6,383 7,977 9,266 9,177 9,180 6,608 8,203 8,310 2,807 7,001
其他收入(支出),净值 (1,013) (902) (439) (1,160) 2,517 2,033 2,624 4,846 3,038 2,146 1,894 (220) 1,438 (549) 2,967 1,538 1,869 1,773 1,408 3,542
税前利润 17,147 16,233 19,014 18,934 24,402 23,064 21,985 21,283 18,689 13,359 8,277 7,757 10,704 8,628 12,147 8,146 10,072 10,083 4,215 10,543
所得税准备金 (3,523) (2,323) (3,012) (2,498) (3,760) (4,128) (3,460) (3,353) (3,462) (2,112) (1,318) (921) (33) (1,560) (2,200) (1,489) (1,124) (891) (1,020) (1,142)
净收入 13,624 13,910 16,002 16,436 20,642 18,936 18,525 17,930 15,227 11,247 6,959 6,836 10,671 7,068 9,947 6,657 8,948 9,192 3,195 9,401

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
收入 通过向客户转让承诺的货物或服务来履行履约义务的收入金额,包括从客户收取的税款。从客户处收取的税款是由政府机构评估的税款,该税款既适用于特定的创收交易,也与特定的创收交易同时征收,包括但不限于销售,使用,增值和消费税。 Alphabet Inc.的收入从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所下降,但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加,超过了 2022 年第二季度的水平。
营业收入 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Alphabet Inc.的运营收入从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所下降,但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度略有增加。
税前利润 扣除所得税费用(利益)和非控制性权益所得(损失)前的持续经营所得(亏损),包括权益法投资所得(亏损)的金额。 Alphabet Inc.所得税前收入从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所下降,但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度略有增加。
净收入 该期间的损益部分,扣除所得税,可归属于母公司。 Alphabet Inc.的净利润从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度和从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度都有所下降。