Stock Analysis on Net

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年7月28日以来一直没有更新。

损益表的结构 
季度数据

Altria Group Inc.,合并损益表的结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至3个月 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
净收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 -26.10 -24.54 -28.31 -27.38 -27.13 -26.64 -30.28 -27.53 -27.88 -34.17 -28.60 -27.93 -28.31 -28.04 -30.49 -29.79 -27.57 -28.39 -30.22 -28.83 -29.25 -29.76
产品消费税 -17.87 -18.21 -18.69 -18.49 -19.06 -19.15 -19.81 -20.29 -20.50 -20.65 -20.06 -21.06 -21.54 -22.01 -21.72 -22.60 -22.62 -23.54 -22.73 -23.87 -23.94 -24.56
毛利 56.03% 57.25% 53.00% 54.13% 53.81% 54.21% 49.90% 52.18% 51.63% 45.18% 51.34% 51.01% 50.14% 49.95% 47.79% 47.61% 49.82% 48.07% 47.04% 47.30% 46.81% 45.68%
营销、行政和研究成本 -8.57 -8.30 -9.30 -10.64 -7.87 -9.64 -9.03 -7.82 -7.71 -8.44 -9.52 -8.05 -8.60 -9.47 -13.04 -10.24 -10.17 -10.12 -11.44 -8.44 -8.52 -8.68
资产减值和退出成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 -1.42 -0.01 -0.50 -0.71 -6.23 0.03 -0.03 -0.03 -0.15 -0.12 -0.18 -0.07
营业利润 47.46% 48.95% 43.69% 43.49% 45.93% 44.57% 40.94% 44.36% 43.91% 36.74% 40.40% 42.94% 41.05% 39.77% 28.52% 37.40% 39.62% 37.92% 35.45% 38.74% 38.11% 36.94%
利息和其他债务费用,净值 -4.28 -4.77 -4.68 -3.92 -4.25 -5.10 -5.01 -4.35 -4.84 -4.32 -4.84 -4.27 -4.71 -6.82 -2.65 -2.33 -2.82 -2.72 -2.95 -2.51 -2.66 -2.94
提前解除债务的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
不计服务成本的定期福利净收入 0.72 0.78 0.80 0.93 0.66 0.71 0.30 0.04 0.44 0.42 -0.05 0.35 0.23 0.02 -0.05 0.31 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
股权投资收益(亏损) -19.30 0.58 -3.04 -87.16 1.08 0.84 3.09 -6.63 0.14 2.47 14.30 4.86 6.75 1.53 2.14 2.76 3.62 5.60 3.28 2.51 2.10 0.38
JUUL股本证券减值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.50 0.00 0.00 -68.25 -65.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
克罗诺斯相关金融工具的收益(亏损) -0.06 -0.17 -0.32 -1.99 -1.49 1.82 0.98 -1.47 0.63 -2.15 -1.91 -9.28 -4.02 -7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABI/SABMiller业务合并的收益(亏损) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 0.00 0.55 6.12 0.00
税前收益(亏损) 24.53% 45.37% 36.45% -48.66% 41.94% 32.09% 40.31% -4.55% 40.29% 33.15% -20.36% -31.04% 39.30% 26.94% 27.97% 38.15% 40.56% 40.37% 35.78% 39.29% 43.67% 34.37%
(拨备)所得税福利 -10.91 -12.12 -10.49 8.58 -10.94 -8.55 -9.82 -8.87 -9.85 -8.77 -9.84 -6.91 -9.13 -7.02 -7.51 -9.71 -10.79 -9.35 45.65 -11.55 -13.81 -11.33
净收益(亏损) 13.62% 33.25% 25.96% -40.08% 31.00% 23.54% 30.49% -13.42% 30.44% 24.37% -30.20% -37.95% 30.17% 19.92% 20.46% 28.43% 29.77% 31.02% 81.43% 27.75% 29.87% 23.05%
可归于非控制性权益的净(收益)损失 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.05 0.03 0.06 0.08 0.03 0.08 0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02
可归于奥驰亚的净收益(亏损) 13.62% 33.25% 25.96% -40.11% 30.98% 23.59% 30.52% -13.37% 30.52% 24.41% -30.11% -37.92% 30.16% 19.90% 20.44% 28.42% 29.75% 31.01% 81.40% 27.73% 29.85% 23.03%

基于报告: 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
营业利润 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 营业收入 Altria Group Inc. 占净收入的百分比从2021年第四季度增加到2022年第一季度,但从2022年第一季度到2022年第二季度略有下降。
税前收益(亏损) 扣除所得税费用(利益)和非控制性权益所得(损失)前的持续经营所得(亏损),包括权益法投资所得(亏损)的金额。 从2021年第四季度到2022年第一季度,税前利润(亏损)占净收入的百分比 Altria Group Inc. 增长,但从2022年第一季度到2022年第二季度大幅下降。
可归于奥驰亚的净收益(亏损) 该期间的损益部分,扣除所得税,可归属于母公司。 来自奥驰亚的净收益(亏损) Altria Group Inc. 占净收入的百分比从2021年第四季度到2022年第一季度有所增加,但从2022年第一季度到2022年第二季度大幅下降。