Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 

损益表的结构
季度数据

Amazon.com Inc.,合并损益表的结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至3个月 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
产品净销售额 47.27 46.69 46.67 48.48 51.97 49.52 51.29 52.98 56.59 54.89 56.51 55.45 57.81 56.77 56.55 57.43 61.75 59.65 60.25 61.92
净服务销售额 52.73 53.31 53.33 51.52 48.03 50.48 48.71 47.02 43.41 45.11 43.49 44.55 42.19 43.23 43.45 42.57 38.25 40.35 39.75 38.08
净销售额 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
销售成本 -57.40 -55.29 -54.79 -57.11 -60.28 -56.79 -56.75 -57.50 -63.15 -59.40 -59.23 -58.66 -61.73 -59.02 -57.31 -56.82 -61.87 -58.33 -57.92 -60.22
毛利 42.60% 44.71% 45.21% 42.89% 39.72% 43.21% 43.25% 42.50% 36.85% 40.60% 40.77% 41.34% 38.27% 40.98% 42.69% 43.18% 38.13% 41.67% 42.08% 39.78%
实现 -15.48 -16.19 -16.78 -17.41 -16.33 -16.69 -15.60 -15.23 -14.71 -15.29 -15.53 -15.28 -13.94 -14.53 -14.62 -14.41 -13.85 -14.63 -15.00 -15.27
技术和内容 -13.95 -15.33 -14.91 -12.75 -11.14 -12.98 -12.27 -11.51 -9.60 -11.42 -11.68 -12.36 -11.14 -13.15 -14.30 -13.28 -10.60 -12.66 -13.70 -13.24
销售和营销 -8.59 -8.67 -8.32 -7.15 -7.87 -7.23 -6.65 -5.72 -5.89 -5.65 -4.89 -6.40 -7.06 -6.79 -6.77 -6.14 -6.78 -5.84 -5.49 -5.29
一般和行政 -2.23 -2.41 -2.39 -2.23 -1.84 -1.94 -1.91 -1.83 -1.57 -1.73 -1.78 -1.92 -1.61 -1.93 -2.00 -1.96 -1.54 -1.84 -2.10 -2.09
其他营业收入(费用),净值 -0.51 -0.13 -0.07 -0.21 -0.02 0.01 -0.01 -0.04 0.40 -0.06 -0.33 -0.09 -0.07 -0.08 -0.14 0.01 -0.12 -0.12 -0.15 -0.12
营业利润 1.83% 1.99% 2.74% 3.15% 2.52% 4.38% 6.81% 8.17% 5.47% 6.44% 6.57% 5.29% 4.44% 4.51% 4.86% 7.40% 5.23% 6.58% 5.64% 3.78%
利息收入 0.30 0.22 0.13 0.09 0.09 0.11 0.09 0.10 0.08 0.12 0.15 0.27 0.24 0.32 0.34 0.31 0.21 0.21 0.18 0.16
利息支出 -0.47 -0.49 -0.48 -0.41 -0.35 -0.44 -0.38 -0.37 -0.33 -0.45 -0.45 -0.53 -0.52 -0.57 -0.60 -0.61 -0.53 -0.63 -0.65 -0.65
其他收入(支出),净值 -2.31 0.60 -4.57 -7.36 8.61 -0.15 1.12 1.56 0.96 0.96 0.73 -0.54 0.48 -0.50 -0.04 0.27 -0.28 -0.16 -0.24 0.47
营业外收入(费用) -2.48% 0.33% -4.92% -7.67% 8.35% -0.48% 0.82% 1.29% 0.71% 0.64% 0.43% -0.80% 0.20% -0.75% -0.31% -0.03% -0.60% -0.59% -0.71% -0.02%
所得税前收入(亏损) -0.64% 2.32% -2.19% -4.52% 10.87% 3.89% 7.64% 9.46% 6.18% 7.08% 7.00% 4.48% 4.64% 3.76% 4.56% 7.37% 4.63% 5.99% 4.93% 3.75%
(拨备)所得税福利 0.82 -0.05 0.53 1.22 -0.45 -1.04 -0.77 -1.99 -0.45 -0.59 -1.11 -0.99 -0.90 -0.71 -0.41 -1.40 -0.45 -0.90 -0.14 -0.56
股权法投资活动,不含税 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.09 0.01 -0.14 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
净收益(亏损) 0.19% 2.26% -1.67% -3.30% 10.42% 2.85% 6.88% 7.47% 5.75% 6.58% 5.90% 3.36% 3.74% 3.05% 4.14% 5.96% 4.18% 5.10% 4.79% 3.19%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
营业利润 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Amazon.com Inc.营业收入占净销售额的百分比从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度以及从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降。
所得税前收入(亏损) 扣除所得税费用(利益)和非控制性权益所得(损失)前的持续经营所得(亏损),包括权益法投资所得(亏损)的金额。 Amazon.com Inc.所得税前收入(亏损)占净销售额的百分比从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加,但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度略有下降,没有达到 2022 年第二季度的水平。
净收益(亏损) 该期间的损益部分,扣除所得税,可归属于母公司。 Amazon.com Inc.的净收入(亏损)占净销售额的百分比从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加,但随后从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度略有下降,没有达到 2022 年第二季度的水平。