Stock Analysis on Net

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2021年11月2日起未更新。

长期活动率分析 
季度数据

Microsoft Excel LibreOffice Calc

长期活动比率(摘要)

Activision Blizzard Inc., 长期活动比率(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
固定资产净周转率 52.94 51.36 44.65 38.69 36.30 31.48 27.34 25.65 27.65 27.47 27.88 26.60 25.48 25.86 25.37 23.87 27.52 28.21 28.08 25.61
总资产周转率 0.38 0.38 0.37 0.35 0.36 0.35 0.33 0.33 0.39 0.41 0.41 0.42 0.43 0.40 0.39 0.38 0.39 0.41 0.41 0.38
股东股权周转率 0.53 0.55 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.51 0.56 0.59 0.63 0.66 0.67 0.70 0.74 0.74 0.70 0.71 0.73 0.72

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

长期活动率 描述 公司
固定资产净周转率 活动率计算为总收入除以净固定资产。 Activision Blizzard Inc.固定资产净周转率从2021 年第一季度改善至2021年第二季度 ,从2021 年第二季度改善至2021年第三季度 。
总资产周转率 按总收入除以总资产计算的活动比率。 从2021年第一季度到2021 年第二季度, Activision Blizzard Inc. 的总资产周转率有所改善,但随后从2021 年第二季度到2021年第三 季度略有恶化。 
股东股权周转率 活动率计算为总收入除以股东权益。 股东 Activision Blizzard Inc. 的股权周转率从2021 年第一季度到2021年第二季度 以及从2021 年第二季度到2021年第三季度 恶化。

固定资产净周转率

Activision Blizzard Inc.,固定资产净周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 2,070  2,296  2,275  2,412  1,954  1,932  1,788  1,986  1,282  1,396  1,825  2,382  1,512  1,641  1,965  2,042  1,618  1,631  1,726  2,015  1,568  1,570  1,455 
财产和设备,净 171  174  192  209  211  222  236  253  249  259  264  282  281  281  286  294  254  246  245  258  258  260  246 
长期活动率
固定资产净周转率1 52.94 51.36 44.65 38.69 36.30 31.48 27.34 25.65 27.65 27.47 27.88 26.60 25.48 25.86 25.37 23.87 27.52 28.21 28.08 25.61
基准
固定资产净周转率, 竞争对手2
Alphabet Inc. 2.53 2.40 2.25 2.15 2.10 2.11 2.17 2.20 2.24 2.29 2.35 2.29 2.35 2.40 2.40 2.62
Charter Communications Inc. 1.49 1.46 1.43 1.40 1.38 1.37 1.36 1.32 1.32 1.30 1.27 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23
Comcast Corp. 2.15 2.07 1.99 1.99 2.07 2.15 2.24 2.25 2.32 2.25 2.16 2.13 2.22 2.22 2.22 2.20
Meta Platforms Inc. 2.09 2.06 1.98 1.88 1.87 1.93 1.98 2.00 2.06 2.09 2.16 2.26 2.46 2.64 2.75 2.96
Netflix Inc. 23.47 24.91 25.99 26.03 28.76 30.09 32.90 35.66 39.16 38.97 38.25 37.76 40.13 39.69 37.31 36.61
Twitter Inc. 2.34 2.36 2.44 2.49 2.47 2.91 3.22 3.35 3.38 3.35 3.47 3.44 3.17 2.95 3.19 3.16
Walt Disney Co. 1.96 1.82 1.88 2.04 2.19 2.43 2.36 2.20 2.06 1.93 1.99 2.01 1.97 1.95 1.95 1.94 2.00 2.03 2.04 2.03

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

1 Q3 2021 计算
固定资产净周转率 = (净收入Q3 2021 + 净收入Q2 2021 + 净收入Q1 2021 + 净收入Q4 2020) ÷ 财产和设备,净
= (2,070 + 2,296 + 2,275 + 2,412) ÷ 171 = 52.94

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
固定资产净周转率 活动率计算为总收入除以净固定资产。 Activision Blizzard Inc.固定资产净周转率从2021 年第一季度改善至2021年第二季度 ,从2021 年第二季度改善至2021年第三季度 。

总资产周转率

Activision Blizzard Inc.、总资产周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 2,070  2,296  2,275  2,412  1,954  1,932  1,788  1,986  1,282  1,396  1,825  2,382  1,512  1,641  1,965  2,042  1,618  1,631  1,726  2,015  1,568  1,570  1,455 
总资产 23,977  23,572  23,425  23,109  21,577  20,220  19,604  19,845  17,805  17,495  17,948  17,835  16,713  17,958  18,397  18,668  17,718  16,808  16,921  17,452  18,380  16,607  17,302 
长期活动率
总资产周转率1 0.38 0.38 0.37 0.35 0.36 0.35 0.33 0.33 0.39 0.41 0.41 0.42 0.43 0.40 0.39 0.38 0.39 0.41 0.41 0.38
基准
总资产周转率, 竞争对手2
Alphabet Inc. 0.69 0.66 0.60 0.57 0.57 0.60 0.61 0.59 0.59 0.58 0.58 0.59 0.59 0.59 0.57 0.56
Charter Communications Inc. 0.36 0.35 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.28
Comcast Corp. 0.41 0.39 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42 0.40 0.38 0.38 0.44 0.46 0.46 0.45
Meta Platforms Inc. 0.66 0.61 0.58 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.57 0.56 0.54 0.50 0.48
Netflix Inc. 0.67 0.67 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.59 0.61 0.58 0.61 0.61 0.64 0.61 0.63 0.61
Twitter Inc. 0.33 0.29 0.26 0.28 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.26 0.28 0.30 0.29 0.30 0.34 0.33
Walt Disney Co. 0.31 0.29 0.30 0.32 0.34 0.38 0.37 0.36 0.31 0.28 0.59 0.60 0.59 0.58 0.57 0.58 0.60 0.60 0.60 0.60

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

1 Q3 2021 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2021 + 净收入Q2 2021 + 净收入Q1 2021 + 净收入Q4 2020) ÷ 总资产
= (2,070 + 2,296 + 2,275 + 2,412) ÷ 23,977 = 0.38

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
总资产周转率 按总收入除以总资产计算的活动比率。 从2021年第一季度到2021 年第二季度, Activision Blizzard Inc. 的总资产周转率有所改善,但随后从2021 年第二季度到2021年第三 季度略有恶化。 

股东股权周转率

Activision Blizzard Inc.、股东股权周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 2,070  2,296  2,275  2,412  1,954  1,932  1,788  1,986  1,282  1,396  1,825  2,382  1,512  1,641  1,965  2,042  1,618  1,631  1,726  2,015  1,568  1,570  1,455 
股东权益 16,950  16,286  15,331  15,037  14,382  13,682  13,021  12,805  12,235  11,977  11,596  11,357  10,659  10,346  9,819  9,462  9,967  9,715  9,436  9,119  8,818  8,554  8,348 
长期活动率
股东股权周转率1 0.53 0.55 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.51 0.56 0.59 0.63 0.66 0.67 0.70 0.74 0.74 0.70 0.71 0.73 0.72
基准
股东股权周转率, 竞争对手2
Alphabet Inc. 0.98 0.93 0.86 0.82 0.81 0.80 0.82 0.80 0.80 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.73 0.73
Charter Communications Inc. 3.00 2.58 2.33 2.02 1.76 1.59 1.56 1.46 1.37 1.27 1.24 1.20 1.16 1.14 1.09 1.06
Comcast Corp. 1.19 1.15 1.13 1.15 1.21 1.26 1.33 1.32 1.39 1.35 1.32 1.32 1.24 1.24 1.25 1.23
Meta Platforms Inc. 0.84 0.76 0.71 0.67 0.67 0.68 0.70 0.70 0.71 0.71 0.68 0.66 0.65 0.61 0.57 0.55
Netflix Inc. 1.87 1.99 2.05 2.26 2.31 2.42 2.55 2.66 2.75 2.89 2.91 3.01 2.97 3.09 3.17 3.26
Twitter Inc. 0.67 0.58 0.51 0.47 0.44 0.43 0.40 0.40 0.40 0.39 0.45 0.45 0.44 0.48 0.49 0.48
Walt Disney Co. 0.73 0.68 0.72 0.78 0.81 0.87 0.84 0.78 0.72 0.66 1.18 1.22 1.26 1.26 1.29 1.33 1.30 1.27 1.28 1.29

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

1 Q3 2021 计算
股东股权周转率 = (净收入Q3 2021 + 净收入Q2 2021 + 净收入Q1 2021 + 净收入Q4 2020) ÷ 股东权益
= (2,070 + 2,296 + 2,275 + 2,412) ÷ 16,950 = 0.53

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
股东股权周转率 活动率计算为总收入除以股东权益。 股东 Activision Blizzard Inc. 的股权周转率从2021 年第一季度到2021年第二季度 以及从2021 年第二季度到2021年第三季度 恶化。