Stock Analysis on Net

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2021年11月2日起未更新。

损益表的结构 
季度数据

Activision Blizzard Inc.,合并损益表的结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至3个月 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
产品销售 20.43 24.74 29.67 35.90 20.88 27.59 30.37 35.25 20.28 25.72 35.95 33.92 17.39 28.28 36.64 36.04 23.73 29.49 29.49 34.49 22.64 31.91 44.33
游戏内、订阅和其他收入 79.57 75.26 70.33 64.10 79.12 72.41 69.63 64.75 79.72 74.28 64.05 66.08 82.61 71.72 63.36 63.96 76.27 70.51 70.51 65.51 77.36 68.09 55.67
净收入 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品成本 -5.80 -5.05 -6.15 -14.43 -5.17 -7.09 -6.66 -13.49 -10.69 -7.09 -8.33 -12.76 -8.40 -7.68 -8.24 -15.23 -9.21 -7.97 -8.29 -15.48 -7.08 -9.49 -11.62
软件版税、摊销和知识产权许可 -3.48 -3.83 -4.92 -4.85 -1.89 -1.71 -4.59 -3.47 -0.70 -3.65 -6.08 -6.55 -1.32 -2.99 -7.43 -4.90 -2.29 -4.60 -5.10 -4.02 -2.68 -5.10 -8.80
产品销售 -9.28% -8.89% -11.08% -19.28% -7.06% -8.80% -11.24% -16.97% -11.39% -10.74% -14.41% -19.31% -9.72% -10.66% -15.67% -20.13% -11.50% -12.57% -13.38% -19.50% -9.76% -14.59% -20.41%
游戏运营和发行成本 -14.83 -14.02 -13.01 -12.94 -14.84 -14.03 -14.43 -12.59 -19.19 -16.48 -13.10 -10.54 -17.00 -15.23 -13.74 -13.08 -15.39 -14.47 -13.44 -11.46 -15.11 -15.35 -9.76
软件版税、摊销和知识产权许可 -1.35 -1.26 -1.32 -1.66 -2.10 -1.45 -2.57 -3.47 -3.90 -3.80 -3.34 -5.08 -7.21 -5.18 -4.27 -6.12 -7.23 -7.36 -7.07 -7.54 -8.86 -8.15 -3.57
游戏内、订阅和其他 -16.18% -15.29% -14.33% -14.59% -16.94% -15.48% -17.00% -16.06% -23.09% -20.27% -16.44% -15.62% -24.21% -20.41% -18.02% -19.20% -22.62% -21.83% -20.51% -19.01% -23.98% -23.50% -13.33%
收入成本 -25.46% -24.17% -25.41% -33.87% -24.00% -24.28% -28.24% -33.03% -34.48% -31.02% -30.85% -34.93% -33.93% -31.08% -33.69% -39.32% -34.12% -34.40% -33.89% -38.51% -33.74% -38.09% -33.75%
毛利 74.54% 75.83% 74.59% 66.13% 76.00% 75.72% 71.76% 66.97% 65.52% 68.98% 69.15% 65.07% 66.07% 68.92% 66.31% 60.68% 65.88% 65.60% 66.11% 61.49% 66.26% 61.91% 66.25%
产品开发 -15.89 -14.59 -15.52 -14.39 -14.02 -15.06 -13.31 -14.85 -16.38 -17.48 -13.64 -13.60 -17.39 -15.54 -13.18 -15.62 -16.87 -15.45 -13.04 -14.14 -15.88 -15.86 -12.03
销售和营销 -11.79 -10.67 -10.42 -14.14 -12.18 -12.53 -13.59 -17.42 -14.20 -13.68 -11.34 -13.52 -17.39 -13.77 -12.77 -23.46 -21.32 -18.88 -14.25 -18.86 -21.68 -20.51 -11.55
一般和行政 -6.91 -8.23 -12.40 -10.61 -9.52 -9.06 -9.34 -10.37 -13.81 -12.18 -9.81 -8.40 -13.76 -13.16 -10.08 -10.82 -11.80 -10.48 -10.25 -7.39 -9.95 -10.76 -11.00
重组和相关费用 -0.14 -0.57 -1.32 -2.32 -0.46 -0.31 -1.29 -1.46 -1.87 -1.58 -3.12 -0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业利润 39.81% 41.77% 34.95% 24.67% 39.82% 38.77% 34.23% 22.86% 19.27% 24.07% 31.23% 29.14% 17.53% 26.45% 30.28% 10.77% 15.88% 20.78% 28.56% 21.09% 18.75% 14.78% 31.68%
利息和其他收入(费用),净额 -3.14 1.87 -1.32 -1.33 -1.28 -1.14 -0.45 -0.35 0.16 2.44 -0.16 -0.17 -0.86 -1.58 -1.42 -1.13 -2.29 -2.82 -2.32 -1.69 -4.02 -4.14 -3.57
债务消灭损失 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.65 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 -4.57 0.00 0.00 0.00
所得税前收入(费用)福利 36.67% 43.64% 33.63% 23.34% 36.95% 37.63% 33.78% 22.51% 19.42% 26.50% 31.07% 28.97% 14.02% 24.86% 28.85% 9.06% 13.60% 17.96% 26.25% 14.84% 14.73% 10.64% 28.11%
所得税(费用)福利 -5.80 -5.49 -6.42 -2.28 -6.04 -7.61 -5.54 3.88 -3.51 -3.01 -6.58 -1.64 3.17 -0.37 -3.41 -37.66 -1.98 -3.07 -1.56 -2.28 -2.04 -1.02 -3.16
净收入 30.87% 38.15% 27.21% 21.06% 30.91% 30.02% 28.24% 26.38% 15.91% 23.50% 24.49% 27.33% 17.20% 24.50% 25.45% -28.60% 11.62% 14.90% 24.68% 12.56% 12.69% 9.62% 24.95%

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
营业利润 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 营业收入占净收入的百分比为 Activision Blizzard Inc. 从2021年第一季度增加到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度小幅下降到2021年第三季度。
所得税前收入(费用)福利 扣除所得税费用(利益)和非控制性权益所得(损失)前的持续经营所得(亏损),包括权益法投资所得(亏损)的金额。 Activision Blizzard Inc.税前收入(费用)收益占净收入的百分比从2021年第一季度增加到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度小幅下降至2021年第三季度,未达到2021年第一季度的水平。
净收入 该期间的损益部分,扣除所得税,可归属于母公司。 Activision Blizzard Inc.净收入占净收入的百分比从2021年第一季度增加到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度小幅下降到2021年第三季度,未达到2021年第一季度的水平。