Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

收入证明 

损益表提供了有关公司业务活动在一段时间内的财务结果的信息。损益表传达了公司在一段时间内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

Cisco Systems Inc., 合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日 2016年7月30日
产品 36,014  35,978  39,005  36,709  35,705  37,254 
服务 13,804  13,323  12,899  12,621  12,300  11,993 
收入 49,818  49,301  51,904  49,330  48,005  49,247 
产品 (13,300) (13,199) (14,863) (14,427) (13,699) (14,161)
服务 (4,624) (4,419) (4,375) (4,297) (4,082) (4,126)
销售成本 (17,924) (17,618) (19,238) (18,724) (17,781) (18,287)
毛利率 31,894  31,683  32,666  30,606  30,224  30,960 
研究与开发 (6,549) (6,347) (6,577) (6,332) (6,059) (6,296)
销售和营销 (9,259) (9,169) (9,571) (9,242) (9,184) (9,619)
一般和行政 (2,152) (1,925) (1,827) (2,144) (1,993) (1,814)
购入无形资产的摊销 (215) (141) (150) (221) (259) (303)
重组及其他费用 (886) (481) (322) (358) (756) (268)
营业费用 (19,061) (18,063) (18,447) (18,297) (18,251) (18,300)
营业收入 12,833  13,620  14,219  12,309  11,973  12,660 
利息收入 618  920  1,308  1,508  1,338  1,005 
利息花费 (434) (585) (859) (943) (861) (676)
其他收入(亏损),净额 245  15  (97) 165  (163) (69)
利息和其他收入(损失),净额 429  350  352  730  314  260 
扣除所得税前的收入 13,262  13,970  14,571  13,039  12,287  12,920 
所得税准备金 (2,671) (2,756) (2,950) (12,929) (2,678) (2,181)
净收入 10,591  11,214  11,621  110  9,609  10,739 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-07-31), 10-K (报告日期: 2020-07-25), 10-K (报告日期: 2019-07-27), 10-K (报告日期: 2018-07-28), 10-K (报告日期: 2017-07-29), 10-K (报告日期: 2016-07-30).

损益表部分 描述 公司
收入 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入,包括向客户收取的税款。向客户征收的税款是由政府当局对特定创收交易征收并与之同时进行的税款,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 Cisco Systems Inc.的收入从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有增加。
营业收入 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Cisco Systems Inc.营业收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
扣除所得税前的收入 持续经营的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收入(亏损),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Cisco Systems Inc. 所得税拨备前收入有所下降。
净收入 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 Cisco Systems Inc.的净收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。