Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

收入证明 

损益表提供了有关公司业务活动在一段时间内的财务结果的信息。损益表传达了公司在一段时间内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

Apple Inc., 合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
产品 297,392  220,747  213,883  225,847  196,534  — 
服务 68,425  53,768  46,291  39,748  32,700  — 
净销售额(旧版) —  —  —  —  —  215,639 
净销售额 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
产品 (192,266) (151,286) (144,996) (148,164) (126,337) — 
服务 (20,715) (18,273) (16,786) (15,592) (14,711) — 
销售成本(遗留) —  —  —  —  —  (131,376)
销售成本 (212,981) (169,559) (161,782) (163,756) (141,048) (131,376)
毛利率 152,836  104,956  98,392  101,839  88,186  84,263 
研究与开发 (21,914) (18,752) (16,217) (14,236) (11,581) (10,045)
销售、一般和行政 (21,973) (19,916) (18,245) (16,705) (15,261) (14,194)
营业费用 (43,887) (38,668) (34,462) (30,941) (26,842) (24,239)
营业收入 108,949  66,288  63,930  70,898  61,344  60,024 
利息和股息收入 2,843  3,763  4,961  5,686  5,201  3,999 
利息花费 (2,645) (2,873) (3,576) (3,240) (2,323) (1,456)
其他收入(费用),净额 60  (87) 422  (441) (133) (1,195)
其他收入(费用),净额 258  803  1,807  2,005  2,745  1,348 
扣除所得税前的收入 109,207  67,091  65,737  72,903  64,089  61,372 
所得税准备金 (14,527) (9,680) (10,481) (13,372) (15,738) (15,685)
净收入 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-24).

损益表部分 描述 公司
净销售额 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入,包括向客户收取的税款。向客户征收的税款是由政府当局对特定创收交易征收并与之同时进行的税款,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 Apple Inc.的净销售额从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。
营业收入 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Apple Inc.营业收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。
扣除所得税前的收入 持续经营的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收入(亏损),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)。 Apple Inc.所得税拨备前收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
净收入 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 Apple Inc.的净收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。