Stock Analysis on Net

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

收入证明

Intel Corp., 合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月26日 2019年12月28日 2018年12月29日 2017年12月30日 2016年12月31日
净收入 77,867  71,965  70,848  62,761  59,387 
销售成本 (34,255) (29,825) (27,111) (23,692) (23,196)
毛利率 43,612  42,140  43,737  39,069  36,191 
研究与开发 (13,556) (13,362) (13,543) (13,098) (12,740)
市场营销、一般和行政 (6,180) (6,350) (6,950) (7,651) (8,691)
重组及其他费用 (198) (393) 72  (384) (1,886)
营业费用 (19,934) (20,105) (20,421) (21,133) (23,317)
营业收入 23,678  22,035  23,316  17,936  12,874 
有价证券的持续按市值调整 (133) 277  (129) —  — 
非流通股本证券的可观察价格调整 176  293  202  —  — 
减值费用 (303) (122) (424) (833) (187)
出售股权投资及其他 2,164  1,091  226  3,484  693 
股权投资的收益(损失),净额 1,904  1,539  (125) 2,651  506 
利息收入 272  483  438  441  222 
利息花费 (629) (489) (468) (646) (733)
其他,净 (147) 490  156  (30) 67 
利息及其他,净额 (504) 484  126  (235) (444)
税前收入 25,078  24,058  23,317  20,352  12,936 
税收准备金 (4,179) (3,010) (2,264) (10,751) (2,620)
净收入 20,899  21,048  21,053  9,601  10,316 

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

损益表部分 描述 公司
净收入 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入,包括向客户收取的税款。向客户征收的税款是由政府当局对特定创收交易征收并与之同时进行的税款,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 英特尔公司的净收入从2018年到2019年以及从2019年到2020年都有所增长。
营业收入 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 英特尔公司的营业收入从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。
税前收入 持续经营的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收入(亏损),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)。 英特尔公司的税前收入从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
净收入 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 英特尔公司的净收入从2018年到2019年以及从2019年到2020年有所下降。