Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

收入证明 

Qualcomm Inc., 合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年9月26日 2020年9月27日 2019年9月29日 2018年9月30日 2017年9月24日 2016年9月25日
设备和服务 26,741  16,298  14,611  17,400  16,647  15,467 
许可 6,825  7,233  9,662  5,332  5,644  8,087 
收入 33,566  23,531  24,273  22,732  22,291  23,554 
收入成本 (14,262) (9,255) (8,599) (10,244) (9,792) (9,749)
毛利 19,304  14,276  15,674  12,488  12,499  13,805 
研究与开发 (7,176) (5,975) (5,398) (5,625) (5,485) (5,151)
销售、一般和行政 (2,339) (2,074) (2,195) (2,986) (2,658) (2,385)
其他 —  28  (414) (3,135) (1,742) 226 
营业收入 9,789  6,255  7,667  742  2,614  6,495 
利息花费 (559) (602) (627) (768) (494) (297)
利息和股息收入 83  156  300  611  619  611 
有价证券的净收益 427  198  295  21  456  239 
其他投资的净收益 470  108  68  83  74  49 
递延薪酬计划资产的净收益 130  47  34  —  — 
其他投资的减值损失 (33) (405) (135) (75) (177) (172)
衍生工具的净收益(损失) (14) (14) (27) 32  (8)
被投资方净收益(亏损)中的权益 13  (21) (93) (145) (74) (84)
外币交易的净收益(损失) (32) (25) 11  37  (30) — 
投资和其他收入,净额 1,044  66  441  539  900  635 
所得税前收入 10,274  5,719  7,481  513  3,020  6,833 
所得税费用 (1,231) (521) (3,095) (5,377) (555) (1,131)
净收入(亏损) 9,043  5,198  4,386  (4,864) 2,465  5,702 
归属于非控制性权益的净亏损 —  —  —  — 
归属于高通的净利润(亏损) 9,043  5,198  4,386  (4,864) 2,466  5,705 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-26), 10-K (报告日期: 2020-09-27), 10-K (报告日期: 2019-09-29), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-24), 10-K (报告日期: 2016-09-25).

损益表部分 描述 公司
收入 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入,包括向客户收取的税款。向客户征收的税款是由政府当局对特定创收交易征收并与之同时进行的税款,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 Qualcomm Inc.的收入从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。
营业收入 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Qualcomm Inc.营业收入从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,超过了2019年的水平。
所得税前收入 持续经营的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收入(亏损),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)。 Qualcomm Inc.税前收入从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
归属于高通的净利润(亏损) 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 可归于高通 Qualcomm Inc. 的净收入(亏损)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都有所增长。