Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

资产负债表:负债和股东权益

低难度

UnitedHealth Group Inc.,合并资产负债表:负债和股东权益

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
应付医疗费用 21,872  21,690  19,891  17,871  16,391 
应付账款和应计负债 22,495  19,005  16,705  15,180  13,361 
短期借款和长期债务的当前期限 4,819  3,870  1,973  2,857  7,193 
不劳而获的收入 2,842  2,622  2,396  2,269  1,968 
其他流动负债 20,392  14,595  12,244  12,286  10,339 
流动负债 72,420  61,782  53,209  50,463  49,252 
长期债务,现期减少 38,648  36,808  34,581  28,835  25,777 
递延所得税 3,367  2,993  2,474  2,182  2,761 
其他负债 12,315  10,144  5,730  5,556  4,831 
非流动负债 54,330  49,945  42,785  36,573  33,369 
负债总额 126,750  111,727  95,994  87,036  82,621 
可赎回非控股权益 2,211  1,726  1,908  2,189  2,012 
优先股,面值$ 0.001;没有发行或发行在外的股票 —  —  —  —  — 
普通股,面值$ 0.01 10  10  10  10 
资本的额外支付 —  —  1,703  — 
留存收益 69,295  61,178  55,846  48,730  40,945 
累计其他综合损失 (3,814) (3,578) (4,160) (2,667) (2,681)
归属于联合健康集团的股东权益 65,491  57,616  51,696  47,776  38,274 
不可赎回的非控股权益 2,837  2,820  2,623  2,057  (97)
权益总额 68,328  60,436  54,319  49,833  38,177 
负债总额,可赎回的非控制性权益和权益 197,289  173,889  152,221  139,058  122,810 

资源: UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) | Balance Sheet: Liabilities and Stockholders’ Equity (www.stock-analysis-on.net)

资产负债表组成部分 描述 公司
流动负债 作为正常运营的一部分而产生的总债务,预计将在接下来的十二个月或一个业务周期(如果更长)内支付。 UnitedHealth Group Inc.的流动负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。
非流动负债 一年之后或超出正常运行周期(如果更长)的到期债务金额。 UnitedHealth Group Inc.的非流动负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
负债总额 截至资产负债表日,已确认的所有负债的账面金额之和。负债是将来某个实体可能因未来转移资产或向其他实体提供服务而产生的经济利益的牺牲。 UnitedHealth Group Inc.的总负债从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
归属于联合健康集团的股东权益 所有股东权益(赤字)部分的总和,减去应归属于母公司的高级管理人员,董事,所有者和关联公司的应收账款。归属于母公司的经济实体的股东权益金额不包括可分配给子公司权益中归属于母公司的权益的股东权益金额(非控制权益,少数股东权益)。这不包括临时权益,有时也称为永久权益。 UnitedHealth Group Inc.的归属于UnitedHealth Group的股东权益从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。