Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

收入证明

UnitedHealth Group Inc., 合并损益表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
保费 201,478  189,699  178,087  158,453  144,118 
产品 34,145  31,597  29,601  26,366  26,658 
服务 20,016  18,973  17,183  15,317  13,236 
收入 255,639  240,269  224,871  200,136  184,012 
医疗费用 (159,396) (156,440) (145,403) (130,036) (117,038)
销售产品成本 (30,745) (28,117) (26,998) (24,112) (24,416)
收入成本 (190,141) (184,557) (172,401) (154,148) (141,454)
毛利 65,498  55,712  52,470  45,988  42,558 
投资及其他收入 1,502  1,886  1,376  1,023  828 
运营成本 (41,704) (35,193) (34,074) (29,557) (28,401)
折旧和摊销 (2,891) (2,720) (2,428) (2,245) (2,055)
经营收益 22,405  19,685  17,344  15,209  12,930 
利息花费 (1,663) (1,704) (1,400) (1,186) (1,067)
所得税前收入 20,742  17,981  15,944  14,023  11,863 
所得税准备金 (4,973) (3,742) (3,562) (3,200) (4,790)
净收益 15,769  14,239  12,382  10,823  7,073 
归属于非控制性权益的收益 (366) (400) (396) (265) (56)
归属于联合健康集团普通股股东的净利润 15,403  13,839  11,986  10,558  7,017 

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

损益表部分 描述 公司
收入 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务而产生的收入,包括向客户收取的税款。向客户征收的税款是由政府当局对特定创收交易征收并与之同时进行的税款,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,UnitedHealth Group Inc.的收入均有所增长。
经营收益 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,UnitedHealth Group Inc.的运营收益有所增长。
所得税前收入 持续经营的收入(亏损)金额,包括权益法投资的收入(亏损),扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)。 UnitedHealth Group Inc.的所得税前利润从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
归属于联合健康集团普通股股东的净利润 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 从2018年到2019年以及从2019年到2020年,归属于UnitedHealth Group Inc.的UnitedHealth Group普通股股东的净利润有所增加。