Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

损益表的结构 
季度数据

Apple Inc.,合并损益表的结构(季度数据)

Microsoft Excel
截至3个月 2022年12月31日 2022年9月24日 2022年6月25日 2022年3月26日 2021年12月25日 2021年9月25日 2021年6月26日 2021年3月27日 2020年12月26日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月28日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日 2018年12月29日 2018年9月29日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月30日 2017年9月30日 2017年7月1日 2017年4月1日 2016年12月31日
产品 82.27 78.71 76.37 79.62 84.25 78.07 78.53 81.13 85.86 77.51 77.96 77.11 86.15 80.46 78.71 80.26 87.10 83.15 80.91 83.89 89.66 0.00 0.00 0.00 0.00
服务业 17.73 21.29 23.63 20.38 15.75 21.93 21.47 18.87 14.14 22.49 22.04 22.89 13.85 19.54 21.29 19.74 12.90 16.85 19.09 16.11 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00
净销售额(旧版) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
净销售额 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品 -51.87 -51.46 -50.01 -50.67 -51.89 -51.33 -50.22 -51.85 -55.75 -54.40 -54.78 -53.71 -56.71 -55.02 -54.77 -55.24 -57.22 -55.16 -54.36 -55.51 -57.28 0.00 0.00 0.00 0.00
服务业 -5.17 -6.28 -6.74 -5.58 -4.35 -6.47 -6.48 -5.65 -4.47 -7.44 -7.22 -7.93 -4.93 -7.01 -7.64 -7.15 -4.79 -6.55 -7.30 -6.18 -4.31 0.00 0.00 0.00 0.00
销售成本(旧版) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62.09 -61.49 -61.07 -61.49
销售成本 -57.04% -57.74% -56.74% -56.25% -56.24% -57.80% -56.71% -57.49% -60.22% -61.84% -62.00% -61.64% -61.65% -62.03% -62.41% -62.39% -62.01% -61.71% -61.66% -61.69% -61.59% -62.09% -61.49% -61.07% -61.49%
毛利率 42.96% 42.26% 43.26% 43.75% 43.76% 42.20% 43.29% 42.51% 39.78% 38.16% 38.00% 38.36% 38.35% 37.97% 37.59% 37.61% 37.99% 38.29% 38.34% 38.31% 38.41% 37.91% 38.51% 38.93% 38.51%
研究与开发 -6.58 -7.50 -8.19 -6.57 -5.09 -6.92 -7.02 -5.87 -4.63 -7.69 -7.97 -7.83 -4.85 -6.42 -7.91 -6.81 -4.63 -5.96 -6.95 -5.53 -3.86 -5.70 -6.47 -5.25 -3.66
销售、一般和管理 -5.64 -7.14 -7.25 -6.37 -5.20 -6.74 -6.65 -5.93 -5.05 -7.63 -8.09 -8.49 -5.66 -7.15 -8.23 -7.68 -5.67 -6.70 -7.71 -6.79 -4.79 -7.25 -8.33 -7.03 -5.04
运营费用 -12.22% -14.64% -15.44% -12.93% -10.29% -13.66% -13.67% -11.81% -9.69% -15.32% -16.07% -16.32% -10.51% -13.57% -16.14% -14.49% -10.30% -12.66% -14.66% -12.31% -8.65% -12.95% -14.80% -12.28% -8.70%
营业利润 30.74% 27.62% 27.82% 30.82% 33.47% 28.53% 29.63% 30.70% 30.09% 22.84% 21.93% 22.04% 27.85% 24.40% 21.45% 23.12% 27.69% 25.62% 23.68% 26.00% 29.76% 24.95% 23.71% 26.65% 29.81%
其他收入(支出),净值 -0.34 -0.26 -0.01 0.16 -0.20 -0.65 0.30 0.57 0.04 0.19 0.08 0.48 0.38 0.78 0.68 0.65 0.66 0.48 1.26 0.45 0.86 1.52 1.19 1.11 1.05
所得税准备金前收入 30.41% 27.35% 27.80% 30.98% 33.27% 27.89% 29.92% 31.27% 30.13% 23.03% 22.01% 22.52% 28.23% 25.18% 22.14% 23.77% 28.35% 26.11% 24.94% 26.45% 30.61% 26.47% 24.90% 27.76% 30.86%
所得税准备金 -4.80 -4.37 -4.37 -5.27 -5.33 -3.24 -3.22 -4.89 -4.33 -3.44 -3.16 -3.23 -4.01 -3.81 -3.47 -3.85 -4.67 -3.65 -3.31 -3.84 -7.89 -6.09 -5.71 -6.91 -8.03
净收入 25.61% 22.99% 23.44% 25.71% 27.94% 24.65% 26.70% 26.38% 25.80% 19.59% 18.85% 19.29% 24.22% 21.37% 18.67% 19.93% 23.68% 22.46% 21.63% 22.61% 22.73% 20.38% 19.20% 20.85% 22.83%

基于报告: 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2022-09-24), 10-Q (报告日期: 2022-06-25), 10-Q (报告日期: 2022-03-26), 10-Q (报告日期: 2021-12-25), 10-K (报告日期: 2021-09-25), 10-Q (报告日期: 2021-06-26), 10-Q (报告日期: 2021-03-27), 10-Q (报告日期: 2020-12-26), 10-K (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28), 10-Q (报告日期: 2019-12-28), 10-K (报告日期: 2019-09-28), 10-Q (报告日期: 2019-06-29), 10-Q (报告日期: 2019-03-30), 10-Q (报告日期: 2018-12-29), 10-K (报告日期: 2018-09-29), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-07-01), 10-Q (报告日期: 2017-04-01), 10-Q (报告日期: 2016-12-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
营业利润 从营业收入中扣除营业费用期间的净结果。 Apple Inc.的营业收入占净销售额的百分比从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,超过了 2022 年第三季度的水平。
所得税准备金前收入 扣除所得税费用(利益)和非控制性权益所得(损失)前的持续经营所得(亏损),包括权益法投资所得(亏损)的金额。 Apple Inc.所得税拨备前收入占净销售额的百分比从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,超过了 2022 年第三季度的水平。
净收入 该期间的损益部分,扣除所得税,可归属于母公司。 Apple Inc.的净收入占净销售额的百分比从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所下降,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加,超过了 2022 年第三季度的水平。